Regulamin

REGULAMIN SERWISU MOTOKULT.PL

Regulamin Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.motokult.pl prowadzonego przez Magdalenę Zubrzak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MOTOKULT Magdalena Zubrzak, Os. Gen. Maczka 20/15, 37-100 Łańcut, NIP: 8151632618, REGON: 367323842, adres elektroniczny: biuro@motokult.pl, dalej jako Usługodawca, określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązków Usługodawcy i Użytkowników.

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

§ 4 Zasady korzystania z Serwisu

§ 5 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

§ 6 Konto użytkownika

§ 7 Zamieszczanie Ogłoszeń

§ 8 Transakcje

§ 9 Płatności

§ 10 Faktury elektroniczne

§ 11 Odpowiedzialność Usługodawcy

§ 12 Zablokowanie Konta i rozwiązanie Umowy

§ 13 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 14 Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu

§ 15 Ochrona danych osobowych

§ 16 Polityka Cookies

§ 17 Postanowienia końcowe

§ 1

Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

 2. Usługodawca – Magdalena Zubrzak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOTOKULT Magdalena Zubrzak, Os. Gen. Maczka 20/15, 37-100 Łańcut, NIP: 8151632618, REGON: 367323842, adres elektroniczny: biuro@motokult.pl,

 1. Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,

 1. Zarejestrowany użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, która dokonała rejestracji w Serwisie i założyła Konto użytkownika.

 2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej,

 4. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem www.motokult.pl, prowadzony przez Usługodawcę, umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie Ogłoszeń i uczestnictwo w Licytacjach,

 5. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.

 6. Konto użytkownika – indywidualny panel użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do korzystania z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników.,

 7. Ogłoszenie – rozumie się sporządzone i zamieszczone w Serwisie przez Sprzedającego ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu stanowiące zaproszenie do składania ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

 8. Licytacja – rodzaj Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie przez Sprzedającego, w ramach, którego Kupujący deklaruje cenę, za którą jest gotów nabyć Pojazd,

 9. Pojazd – pojazd samochodowy będący przedmiotem Ogłoszenia,

 10. Cennik – zestawienie ustalonych przez Usługodawcę opłat za Usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jego integralną treść,

 11. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w ramach Serwisu polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników.

 12. Sprzedający – Użytkownik zamieszczający w Serwisie Ogłoszenie w celu zbycia Pojazdu,

 13. Kupujący – Użytkownik odpowiadający na Ogłoszenie Sprzedającego i uczestniczący w Licytacji w celu nabycia Pojazdu,

 14. Cena wywoławcza – ustalona przez Sprzedającego cena, od której rozpocznie się Licytacja w ramach Ogłoszenia,

 15. Cena minimalna – ustalona przez Sprzedającego najniższa cena, za którą Sprzedający jest gotów sprzedać Pojazd,

 16. Cena maksymalna – określona przez Kupującego w toku Licytacji, najwyższa cena, za którą Kupujący jest gotów nabyć pojazd,

 17. Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy Użytkownikami w drodze aukcji poprzez uczestnictwo w Licytacji, z wykorzystaniem Serwisu i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę, w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie oraz uczestnictwa w Licytacji.

 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).

 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.

 4. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 5. W przypadku usług świadczonych przez Usługodawcę, które nie wymagają rejestracji wyświetlenie i korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 6. W przypadku usług świadczonych przez Usługodawcę, które wymagają rejestracji Użytkownik zakładając Konto użytkownika w Serwisie potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem korzystania z usług wymagających rejestracji.

 7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.motokult.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.

 8. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 9. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Użytkownika powoduje ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Użytkownika z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

 10. Konsument w sytuacji sporu z Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

 2. mediację,

 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

 4. zwrócenie się do Federacji Konsumentów,

 5. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR)

§ 3

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:

 1. udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie,

 2. umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu,

 3. założenie i prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie,

 4. umożliwienie dodania Ogłoszenia, a także jego zmodyfikowania, bądź usunięcia.

 5. umożliwienie uczestnictwa w Licytacji,

 6. umożliwienie zawarcia Transakcji,

 7. udostępnienie danych dotyczących rozliczeń za korzystanie z Serwisu,

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, dodania kolejnych Usług elektronicznych, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Użytkowników.

 2. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie przez Usługodawcę, w ramach świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy.

§ 4

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie dodawane są przez Użytkowników, którzy samodzielnie ustalają ich treść. Treść ogłoszenia oraz załączone do niego zdjęcia powinny opisywać Pojazd w sposób jasny, precyzyjny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego, technicznego i parametrów, a także jego ceny i lokalizacji.

 2. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania Transakcji.

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonego Ogłoszenia i gwarantuje, że informacje oraz zdjęcia zawarte w Ogłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza praw Usługodawcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich.

 4. Zakazane jest dodawanie przez jednego Użytkownika większej liczby ogłoszeń dotyczących tego samego Pojazdu.

 5. Ogłoszenie emitowane jest w Serwisie przez okres wynikający z Cennika.

 6. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością uiszczania przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy opłat na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w wysokości określonej w Cenniku.

 7. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie Ogłoszenia (jego treści i zdjęć) w celach marketingowych Serwisu, w tym w szczególności w celu promocji Serwisu w mediach społecznościowych.

§ 5

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:

 1. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,

 2. dostęp do sieci Internet

 3. odpowiednie oprogramowanie, w tym co najmniej przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z włączoną obsługą Java Script.

 1. W ramach korzystania z Serwisu zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisu, z wyjątkiem treści zamieszczonych bezpośrednio przez Użytkownika.

 2. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

 3. Zakazane jest dodawanie przez Użytkowników Ogłoszeń dotyczących Pojazdów, których obrót jest zakazany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Użytkownik w ramach aktywności w Serwisie nie może umieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego, a także treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych.

 5. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do powstrzymywania się od naruszania dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej przysługujących osobom trzecim lub Usługodawcy.

§ 6

Konto użytkownika

 1. Użytkownik zakłada Konto użytkownika poprzez wypełnienie formularza Rejestracji.

 2. W formularzu rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: nazwę konta, adres e-mail, imię i nazwisko, hasło, adres, telefon kontaktowy, a w przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy oraz NIP.

 3. Podanie wszystkich danych w formularzu rejestracji jest obowiązkowe. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych przy rejestracji Konta użytkownika.

 4. Hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków. Hasło może zostać w każdym czasie zmienione za pośrednictwem Konta użytkownika.

 5. Po wypełnieniu formularza rejestracji na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji przesłany zostanie link aktywacyjny. Brak aktywacji konta uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności Serwisu dostępnych dla Zarejestrowanych użytkowników.

 6. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych Konto użytkownika może zostać założone wyłącznie przez osobą uprawnioną do reprezentacji Użytkownika lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania czynności założenia Konta użytkownika, jak i dokonywania jakichkolwiek czynności w ramach Serwisu w imieniu Użytkownika.

 7. Zabronione jest korzystanie z kont innych Użytkowników, jak również udostępnianie konta osobom trzecim. W przypadku Przedsiębiorców z konta mogą korzystać wyłącznie osoby umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.

 8. Założenie Konta użytkownika jest bezpłatne i dobrowolne.

 9. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.

 10. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 11. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 10 umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.

§ 7

Zamieszczanie Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:

 1. założenia Konta użytkownika zgodnie z procedurą opisaną w § 6 niniejszego Regulaminu.

 2. wypełnienia formularza służącego dodawaniu Ogłoszeń,

 3. uiszczenia płatności za Ogłoszenie, w wysokości określonej w Cenniku.

 1. Dodanie Ogłoszenia wymaga wyboru przez Użytkownika branży, kategorii i podkategorii dodawanej Oferty, przy użyciu dostępnego katalogu.

 2. Dodanie Ogłoszenia wymaga uzupełnienia formularza o wszystkie dane, które oznaczone zostały jako obowiązkowe.

 3. Dodając ogłoszenie Użytkownik określa Cenę wywoławczą oraz Cenę minimalną Pojazdu. Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Pojazd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Emisja Ogłoszenia rozpocznie się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu jego opłacenia.

 5. W czasie emisji Ogłoszenia użytkownik za pośrednictwem Konta użytkownika może dokonać modyfikacji Ogłoszenia lub usunąć Ogłoszenie. Modyfikacja lub usunięcie Ogłoszenia jest możliwe do czasu rozpoczęcia Licytacji i złożenia przez Kupującego oferty kupna. Sprzedający może usunąć ogłoszenie w każdym czasie w przypadku kradzieży lub zniszczenia Pojazdu będącego przedmiotem Ogłoszenia.

 6. Możliwe jest przedłużenie okresu emisji Ogłoszenia, w przypadku gdy w czasie pierwszej emisji nie dojdzie do zawarcia Transakcji.

 7. Usługodawca nie ingeruje w treść dodawanych przez Użytkowników Ogłoszeń. Usługodawcy przysługuje jednak prawo wglądu do zamieszczonych w Serwisie Ogłoszeń. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do prawdziwości, wiarygodności, a także zgodności z prawem Ogłoszenia Usługodawca podejmie działania zmierzające do ich wyjaśnienia. Jeżeli Ogłoszenie naruszać będzie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Ogłoszenia.

 8. Za Ogłoszenia naruszające niniejszy Regulamin uważa się w szczególności Ogłoszenia zawierające treści:

 1. naruszające zasady współżycia społecznego,

 2. obraźliwe, szkodliwe, nieprzyzwoite,

 3. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

 4. wprowadzające w błąd,

 5. naruszające prawo, w tym prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

 1. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 8

Transakcje

 1. Kupujący w celu dokonania zakupu Pojazdu bierze udział w Licytacji. W Licytacji mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.

 2. Przystępując do Licytacji Kupujący deklaruje Cenę maksymalną, za którą jest gotów nabyć Pojazd i którą zobowiązuje się uiścić na rzecz Sprzedającego po wygraniu Licytacji. Kupujący może w czasie aukcji zmienić Cenę maksymalną, jednakże nie może ona być niższa niż dotychczasowa najwyższa oferta kupna w ramach Licytacji.

 3. Przystępując do Licytacji Kupujący wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych Sprzedającemu.

 4. Najniższa Cena maksymalna, jaką Kupujący może zadeklarować przystępując do Licytacji powinna być wyższa o co najmniej 100 zł od dotychczasowej najwyższej oferty kupna w ramach Licytacji, a w razie braku innych ofert kupna od Ceny wywoławczej (podstąpienie).

 5. Chwila przystąpienia do Licytacji jest momentem złożenia przez Kupującego oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta złożona przez Kupującego wiąże uczestników Licytacji. Oferta przestaje wiązać, gdy inny Kupujący złoży ofertę korzystniejszą.

 6. Zawarcie umowy następuje w chwili zakończenia Licytacji. Umowa zostaje zawarta z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę za Pojazd i jego oferta była równa lub wyższa Cenie minimalnej (przybicie). W przypadku zaoferowania przez kilku Kupujących ceny w tej samej wysokości umowa zostaje zawarta z Kupującym, który jako pierwszy zaoferował najwyższą cenę.

 7. W przypadku gdy najwyższa zaoferowana przez Kupującego cena nie przekroczy Ceny minimalnej umowa nie zostaje zawarta.

 8. Sprzedający i Kupujący na podany przy rejestracji adres e-mail otrzymują potwierdzenie zawarcia umowy. Potwierdzenie to ma wyłącznie charakter informacyjny i zawiera dane dotyczące Użytkowników, Ogłoszenia oraz Transakcji.

§ 9

Płatności

 1. Usługodawca pobiera prowizję w wysokości 3 % wartości netto Transakcji zawartej za pośrednictwem Serwisu powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

 2. Prowizja płatna jest przez Sprzedającego.

 3. Prowizja płatna będzie na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury.

 4. Sposób i termin płatności wskazany przez Usługodawcę na fakturze jest dla Użytkownika wiążący.

 5. Prowizja zostanie w Koncie użytkownika oznaczona jako opłacona w ciągu 3 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

§ 10

Faktury elektroniczne

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Usługodawcę faktury w formie elektronicznej w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).

 2. Usługodawca stosując faktury elektroniczne zapewnia autentyczność ich pochodzenia, integralność treści i czytelność.

§ 11

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników w ramach Serwisu ani za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkowników Transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność Pojazdów oferowanych przez Użytkowników z pośrednictwem Serwisu.

 3. Usługodawca podejmuje starania mające na celu zweryfikowanie wiarygodności Użytkowników, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ich wypłacalność, rzetelność, uczciwość, czy zdolność do realizacji Transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu.

 4. Usługodawca nie odpowiada za treść i formę informacji zawartych w Ogłoszeniach zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników, a także ich rzetelność i prawdziwość.

 5. Wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z korzystaniem z Serwisu, z wyjątkiem szkody wyrządzonej przez Usługodawcę z winy umyślnej.

§ 12

Zablokowanie Konta i rozwiązanie Umowy

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, Usługodawca może:

 1. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

 2. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Konta poprzez jego zablokowanie,

 3. rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto użytkownika.

 1. Usługodawca uprawniony jest również do rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania przez Użytkownika z płatnością za fakturę co najmniej 30 dni po dniu jej wymagalności.

 2. Niezależnie od środków zastosowanych przez Usługodawcę, o których mowa w ustępie 1, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w ramach Serwisu, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników Serwisu.

§ 13

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na założeniu i prowadzeniu Konta użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą zarejestrowania przez Użytkownika Konta użytkownika.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 3, może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@motokult.pl lub pisemnie na adres: MOTOKULT Magdalena Zubrzak, Os. Gen. Maczka 20/15, 37-100 Łańcut.

§ 14

Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.

 2. Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@motokult.pl lub pisemnie na adres: MOTOKULT Magdalena Zubrzak, Os. Gen. Maczka 20/15, 37-100 Łańcut.

 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując pisemnie Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.

 4. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem Serwisu wynikły z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy też z innych. Jeżeli będzie możliwe takie ustalenie, Usługodawca wskaże te inne przyczyny.

§ 15

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: www.motokult.pl/ochrona danych osobowych, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 16

Polityka Cookies

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce Cookies”, dostępnej pod adresem: www.motokult.pl/polityka cookies, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.

 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

 3. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie.

 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu, jest prawo polskie.

 8. Regulamin sporządzony został w języku polskim. W przypadku gdy Regulamin sporządzony zostanie również w innym języku, w razie rozbieżności między poszczególnymi postanowieniami w każdym z ww. języków, rozstrzygająca jest wersja Regulaminu sporządzona w języku polskim.

 9. Wszelkie materiały zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ Serwisu, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.

 10. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści i elementów Serwisu niezależnie od celu i przyczyn takiego rozpowszechnienia. Zabronione jest w szczególności rozpowszechnianie treści Ogłoszeń w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem

 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017.

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu motokult.pl

CENNIK

Emisja ogłoszenia przez 21 dni

100 zł brutto

Emisja ogłoszenia przez 30 dni

120 zł brutto

Załącznik nr 2 do Regulaminu serwisu motokult.pl

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas –

MOTOKULT Magdalena Zubrzak, Os. Gen. Maczka 20/15, 37-100 Łańcut, adres elektroniczny: biuro@motokult.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Po wykonaniu usługi (rozpoczęciu emisji ogłoszenia) przez Usługodawcę nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

……………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(imię i nazwisko oraz adres konsumenta)

Magdalena Zubrzak

Os. Gen. Maczka 20/15

37-100 Łańcut

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu konta użytkownika w serwisie motokult.pl.

Data zawarcia umowy:………………………………………………………………………

Numer konta bankowego:* …………………………..………………………………………

……………………………………………

(podpis konsumenta)

(*) Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, przyśpieszy jednak procedurę zwrotu.