POLITYKA PRYWATNOŚCI MOTOKULT.PL

Spis treści:

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 3 Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

§ 4 Uprawnienia Użytkowników

§ 5 Postanowienia końcowe

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.motokult.pl (dalej jako „Serwis”).

 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest Magdalena Zubrzak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOTOKULT Magdalena Zubrzak, Os. Gen. Maczka 20/15, 37-100 Łańcut, NIP: 8151632618, REGON: 367323842, adres elektroniczny: biuro@motokult.pl.

§ 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.).

 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

 3. Dokonując rejestracji Konta użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez Administratora.

 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia założenie Konta użytkownika i korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem założenia Konta użytkownika.

§ 3

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu zapewnienie funkcjonowania Serwisu i wykonywania zawartych z Użytkownikami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu utrzymywania Konta użytkownika w Serwisie, prowadzenia rozliczeń z Użytkownikami, a także mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów.

 2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: nazwę konta, adres e-mail, imię i nazwisko, hasło, adres, telefon kontaktowy, a w przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy oraz NIP.

 3. Dane Użytkowników przechowywane będą przez okres prowadzenia Konta użytkownika w Serwisie.

§ 4

Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.

 2. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma Regulamin Serwisu.

 2. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na Serwisie.

 3. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Polityki prywatności po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki prywatności na Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 4. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.